Specifikace uhelného prachu

Při manipulaci s uhlím se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, které se vzduchem mohou tvořit explozní prostředí. Tento prach je velice důležité efektivně odsávat, jelikož i samotné usazeniny prachu v pracovním prostředí jsou velice nežádoucí. Explozní prachy jsou specifické hodnotami Kst (bar.m/s) a Pmax (bar). V katalogu zahrnuté filtrační jednotky jsou dimenzovány pro jemný uhelný prach, který se běžně vyskytuje v provozech jako jsou elektrárny či koksovny.

Odsávání uhelného prachu

V provozu vykládací jámy uhlí, nebo výklopníků uhlí dochází k vykládání vagónů do podzemních zásobníků, odkud uhlí pokračuje k dalšímu zpracování. Při samotné vykládce se uhlí z vagónu vysype během několika vteřin a dochází k výronu prachu do prostoru obsluhy. Účinný systém odsávání zajistí odsávání uhelného prachu dříve, nežli tento prach vystoupá do pracovního prostoru obsluhy. Odsávací přípravky doporučujeme umístit do prostoru mezi výsypné rošty a pochůzkovou plošinu obsluhy vagónů. Doporučujeme odsávat množství cca 40 000 m3/h na jeden vykládaný vagón.

Odsávání zauhlování

Zauhlování je cesta uhlí ze skládky uhlí až do bunkrů v kotelně. Součástí zauhlovací cesty jsou přesýpací stanice, kde je možné souběhy pásových dopravníků měnit cestu dopravovaného uhlí a další přesypy pásových dopravníků. Na konci dopravní cesty zauhlování je uhlí plněno do jednoho z „X“ bunkrů. Odsávání zauhlování je vždy rozděleno na jednotlivé oblasti odsávání, které může odsávat jeden centrální bunkr. Přesýpací stanice odsávají samostatná centrální filtrační zařízení a vrchní prostor přesypů a plnění bunkru taktéž samostatné filtrační zařízení. Odprašky z filtračního zařízení jsou vždy vraceny na pásový dopravník zauhlování tak, aby nedocházelo ke ztrátám na palivu. Pokud stanovujeme odsávací výkon, určujeme vždy pro přesypové místo odsávací výkon Q= 2500 – 3500 m3/h a pro odsávání bunkru Q= 6000 – 8000 m3/h.

Specifikace odsávání explozního, uhelného prachu

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla. Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru, skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí nesmí klesnout pod 20 m/s.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání uhelného prachu

Filtrační zařízení pro odsávání uhelného prachu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Provozní hodiny uvádíme bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3.  Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.  Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr.  Prachoměr bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí. Filtrační zařízení musí být umístěno tak, aby odlehčovací membrána směřovala do bezpečného prostoru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání uhelného prachu

U aplikací odsávání uhelného prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Nedoporučujeme používat nýtované spoje jednotlivých komponent, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Část odsávacího potrubí, tj. mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.