Specifikace slévárenského prachu

Mezi slévárenské prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při manipulaci se slévárenskými písky, s jejich regenerací a opracováním ocelových odlitků tryskáním. Mezi nejčastější aplikace odsávání ve slévárenském provozu patří odprášení vytloukacích roštů, odsávání chladniček písku, odprášení přesypů pásových dopravníků a elevátorů, odvzdušnění pneudopravy písku, odprášení čističky písku, odsávání tryskačů odlitků a mnoho dalších aplikací. Slévárenský prach je vysoce abrazivní, hrubý a těžký.

Odsávání vytloukacího roštu

Vytloukací rošt je jedním z významných zdrojů prachu v provozu sléváren. Pro odsávání slévárenského prachu je tento úkol velmi specifickým, jelikož je nutné zabezpečit odsávání prachu z poměrně velkého prostoru vytloukacího roštu, kam bývají odlitky zaváženy pomocí mostového jeřábu. Vytloukací rošty tak bývají uzavřeny do kabin, které mají zabezpečit účinné odsávání vznikajícího prachu. Odlitky jsou většinou horké a uvolněný prach má tendenci rychle vstoupat směrem vzhůru ke stropu boxu. Odsávání je tedy koncipováno tak, aby v největší míře probíhal záchyt prachu v horní části vytloukacího boxu a to po bocích kolem drážky pro lana mostového jeřábu.  Potřebný odsávací výkon je určován dle velikosti vytloukacího roštu a pohybuje se kolem Q= 20000 – 30000 m3/h u menších vytloukacích roštů a 50000 – 80 000 m3/h u větších vytloukacích roštů.

Odsávání čističky písku

Čističky písku mají důležitý úkol pro udržení požadované kvality písku pro jeho další použití. Jsou vždy zařazeny do technologické sestavy regenerace písku. Pro odsávání je to specifický úkol, jelikož jsou čističky velmi citlivé na změnu odsávacího výkonu, který tak přímo ovlivňuje správnou funkci čističky. U odsávání čističek doporučujeme řídit odsávací výkon s vazbou na podtlak v potrubí, měřený přímo u čističky. Ventilátor tak navyšuje / ponižuje své otáčky tak, aby byly podmínky tahu, pokud možno konstantní a neměnné na faktorech jako je kolísavá tlaková ztráta filtračního média, množství odsávaného prachu a další. Odsávací výkon pro jednotlivé typy čističek je většinou stanoven výrobcem technologie a pohybuje se v rozmezí kolem 5000 – 10 000 m3/h pro čističku, může být i vyšší.

Odsávání přesypů pásových dopravníků a elevátorů

Pro manipulaci se slévárenskými písky se většinou používá sestava pásových dopravníků a elevátorů. Písky bývají dopravovány na poměrně dlouhé vzdálenosti a tyto dopravní cesty tvoří propojení mezi vytloukacími rošty a technologií regenerace písku. Největšími zdroji prachu u pásových dopravníků jsou jejich přesypy. V přesypu a to ať se jedná o přesyp mezi pásovými dopravníky či vstup / výstup do elevátoru, dochází k významnému úniku prachu do okolí. Záchyt prachu pak probíhá připojením odsávacího potrubí na zákryt, který je vybudován kolem každého přesypu. U větších dopravníků a přesypů, které svojí velikostí zasahují přes jednotlivé podlaží je nutné zajistit odsávání jak ve vrchní tak ve spodní části zákrytu. Odsávací výkony jsou navrhovány dle šířky a rychlosti jednotlivých pásových dopravníků a pohybují se okolo 1500 – 5000 m3/h na jeden přesyp.

Odsávání tryskačů

Tryskače slouží pro základní očištění odlitků od zbytků slévárenského písku. Při procesu tryskání se do systému odsávání dostávají jak částice abraziva z tryskače, tak i část písku a prachu. Ze jednotlivými tryskači jsou proto v odsávacím potrubí zařazeny separátory, které mají zabezpečit, aby se do filtračního systému dostávaly pouze prachové částice a nedocházelo tak k odsávání abraziva, které v tryskači cirkuluje. Tryskací strojem jsou většinou již od výrobce vybaveny patřičnými předodlučovači a výrobce též stanovuje požadavky na odsávací systém. Odsávací výkony pro tryskače se dle jejich velikostí pohybují kolem Q= 3000 – 10 000 m3/h na jeden stroj.

Odsávání tryskacích komor

Tryskací komory jsou využívány pro povrchové úpravy rozměrných odlitků či svařenců. Tryskání probíhá manuálně pracovníkem pomocí tlakového dýzy s tlakovém vzduchem a abrazivem. Tryskací komory jsou velmi náročné na potřebu odsávacího výkonu. Odsávání je zabezpečeno pomoci odsávacích mřížek, umístěných ve spodní části po stranách tryskacího boxu, dále pomocí odsávacího potrubí vedeno do filtračního zařízení a přefiltrovaný vzduch je veden zpět do horní části tryskací kabiny. Stanovení odsávacího výkonu probíhá dle objemu tryskací kabiny s uvažovanou 100 – 150 násobnou výměnou vzduchu. Odsávací výkony se tak pohybují dle velikosti tryskacích boxů od 10 000 do 100 000 m3/h.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Sběr odprašků je řešen pomocí rotačního podavače do big bagu či kontejneru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u slévárenského prachu

U aplikací odsávání slévárenského prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí